Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XII/62/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2003 roku


w sprawie zamiany działek stanowiących gminny zasób nieruchomości na działkę stanowiącą własność Skarbu Państwa, położonych w Sztumie obręb 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543/ i § 2 ust. 1 pkt. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany działki nr 254/3 o pow. 75 m2, działki nr 136/8 o pow. 64m2, działki nr 136/7 o pow. 9m2 opisanych w KW nr 10970 i nr 152 o pow. 797m2 opisanej w KW nr 21581, stanowiących gminny zasób nieruchomości, na działkę nr 131/3 o pow. 1052 m2 opisaną w KW nr 22125, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położonych w Sztumie obręb 3.
Dla wymienionych działek księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum działka nr 527/2 stanowiąca Gminny zasób nieruchomości i 526/1 stanowiąca współwłasność osób fizycznych, są położone w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami podstawowymi.
Z wnioskiem o zamianę działek wystąpili właściciele działki nr 526/1 z propozycją zamiany na działkę stanowiącą gminny zasób nieruchomości oznaczoną numerem 527/2 o pow. 100 m2.
Dokonanie zamiany przedmiotowych działek uzyskało pozytywną opinię Resortowej Komisji Rady.
Działka, która po zamianie stanie się własnością Miasta i Gminy Sztum będzie wykorzystana jako zabezpieczenie dojazdu do garaży istniejących na sąsiedniej działce stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Miasta i Gminy Sztum proponuje podjecie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.