Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXI/112/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Miejska udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum absolutorium z wykonania budżetu za 2003 rok.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Majewski