Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IX/38/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2003 roku


w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. Nr.142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za rok 2002, zamykające się kwotami:

 1. DOCHODY
  plan -- 23.977.588 zł
  wykonanie – 24.422.015 zł

  • w tym:
  • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
   plan – 2.182.529 zł
   wykonanie – 2.178.462 zł
  • dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
   plan – 111.000 zł
   wykonanie – 111.000 zł
  • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   plan – 193.200 zł
   wykonanie – 194.105 zł

 2. WYDATKI
  plan – 25.831.154 zł
  wykonanie – 24.027.938 zł

  • w tym:
   a)wydatki bieżące
   plan -- 21.058.556 zł
   wykonanie – 19.516.732 zł

   • w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
    plan – 10.732.366 zł
    wykonanie – 9.865.959 zł
   • dotacje
    plan – 955.400
    wykonanie – 937.599 zł
   • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
    plan – 2.182.529 zł
    wykonanie – 2.146.555 zł
   • wydatki na obsługę długu gminy
    plan – 122.365 zł
    wykonanie – 103.551 zł
   • wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
    plan – 111.000 zł
    wykonanie – 111.000 zł
   • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    plan – 193.200 zł
    wykonanie – 175.043

   b) wydatki majątkowe
   plan – 4.772.598 zł
   wykonanie – 4.511.206 zł

 3. Budżet zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie stanowiącym nadwyżkę budżetu za rok bieżący – 394.077 zł

 4. Gospodarstwo pomocnicze
  przychody – wykonanie – 4.352.098 zł
  koszty – wykonanie – 4.300.290 zł

 5. Środki specjalne
  przychody – wykonanie – 428.040 zł
  wydatki – wykonanie – 428.998 zł

 6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  przychody – wykonanie – 135.728 zł
  koszty – wykonanie – 146.740 zł

Część opisowa i tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 została przedłożona Radzie Miejskiej 25 marca 2003 roku i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2003 roku.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2002 rok Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej na sesji w dniu 25 marca 2003 roku oraz przedstawił na posiedzeniach wszystkim resortowym komisjom Rady. Sprawozdanie zostało przesłane w terminie do dnia 31 marca 2003 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku do zaopiniowania. W uchwale Nr 33/II/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość dokonania oceny wykonania budżetu i spełnia wymogi ustawowe, a pod względem formalno – prawnym sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2002 rok oraz zapoznała się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i Komisji Rewizyjnej Rady.