Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XIII/70/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 września 2003 roku


w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum wniesionej przez Ryszarda Antoniuka.

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego / jednolity tekst z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 18 ust.1 i ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./

Rada Miejska w Sztumie Uchwala, co następuje:

§ 1


Skargę wniesioną przez Ryszarda Antoniuka w sprawie odmowy sprzedaży części działki nr 83/4, położonej w Gościszewie uznaje za bezzasadną.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sztumie

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Pan Ryszard Antoniuk jest właścicielem nieruchomości, położonej na działce nr 84/8 w Gościszewie. Na terenie swojej nieruchomości prowadzi od 01.10.2002 r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i montażu opon samochodowych. W związku z planem rozbudowy i rozszerzenia prowadzonej działalności, zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy z prośbą o sprzedaż 200 m2 terenu przyległego, stanowiącego własność Gminy Sztum tj. części działki nr 83/4 w Gościszewie
Działka gminna nr 83/4 jest obciążona umową użyczenia na rzecz OSP Gościszewo. Zgodnie z wymogami dotyczącymi jednostek pożarniczych, które są w krajowym systemie ratowniczym, obiekty garażowe muszą spełniać wymogi dotyczące przejezdności.
Innym wymogiem jest posiadanie placu do ćwiczeń członków straży. Opinia wyrażona przez społeczeństwo jest również negatywna.
Pan Burmistrz udzielił pisemnej odpowiedzi Panu Ryszardowi Antoniukowi, w której poinformował, że nie widzi możliwości wytypowania części działki do sprzedaży.
W dniu 30.06.2003r. Rada Miejska w Sztumie na posiedzeniu wyjazdowym zapoznała się ze stanowiskiem Pana Antoniuka, Pani Sołtys oraz przedstawiciela OSP.
Rada Miejska w Sztumie stwierdza, że wniosek został rozpatrzony prawidłowo i potwierdza, że nie ma możliwości sprzedaży działki w zaproponowanej przez wnioskodawcę wersji
Projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej i uzyskał pozytywną opinię.
Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.