Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XX/110/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 marca 2004 roku


w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego

na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Przystępuje się do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego obejmującego lata 2004-2010.

§ 2


Podstawowym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest wykazanie planów inwestycyjnych gminy planowanych do realizacji w latach 2004-2010, w tym również planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 3


Podstawę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowić będą m. in. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum”, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum” oraz wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z funduszy strukturalnych.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przygotowania gminy Sztum do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz konieczności zaplanowania przyszłych inwestycji. Plan Rozwoju Lokalnego stanowi niezbędny załącznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny.
Plan Rozwoju Lokalnego będzie zawierał Wieloletni Plan Inwestycyjny, co jest zgodne z wnioskami radnych Rady Miejskiej w Sztumie.
Plan Rozwoju Lokalnego określa zadania inwestycyjne gminy planowane do realizacji w latach 2004-2010, w tym również planowane do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Celem Programu Rozwoju Lokalnego jest zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządu. Plan Rozwoju Lokalnego będzie podlegał aktualizacji.
Z uwagi na zapewnienie możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie w pierwszym ogłoszonym terminie, Plan Rozwoju Lokalnego należy przyjąć uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie do końca maja 2004r.
Nieuchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego uniemożliwi złożenie wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a tym samym pozyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.