Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IX/42/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 28 kwietnia 2003 roku


w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn .tekst; Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn.tekst; Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami),art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn .tekst; Dz. U. z 2000 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów należnych od osób fizycznych na terenie miasta i gminy Sztum w drodze inkasa.

 2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym określonym w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 3. Inkasentami należności podatkowych o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się sołtysów Gminy Sztum, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2


 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8% od zainkasowanych kwot i wpłaconych do kasy Urzędu lub na rachunek Urzędu.
 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 15 - tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypada termin płatności rat podatku.

§ 3


Traci moc uchwala Nr XX/153/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 08 kwietnia 2000r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 28 kwietnia 2003 roku


Wykaz inkasentów dla rejonów objętych inkasem


 1. Sołectwo Barlewice -- Lubelski Radosław
 2. Sołectwo Biała Góra --Olszewska Krystyna
 3. Sołectwo Domańskiego -- Laskowski Marek
 4. Sołectwo Gościszewo -- Babieczko Jadwiga
 5. Sołectwo Gronajny -- Potowski Ryszard
 6. Sołectwo Koniecwałd -- Obrośliński Stanisław
 7. Sołectwo Koślinka -- Markowska Helena
 8. Sołectwo Kępina -- Smoter Marian
 9. Sołectwo Nowa Wieś -- Rumińska Helena
 10. Sołectwo Parowy -- Preuss Konrad
 11. Sołectwo Piekło -- Wichrowska Barbara
 12. Sołectwo Pietrzwałd -- Kosmowska Kazimiera
 13. Sołectwo Postolin -- Steiniger Marian
 14. Sołectwo Sztumska Wieś -- Kniaź Małgorzata
 15. Sołectwo Sztumskie Pole -- Piepiórka Henryk
 16. Sołectwo Zajezierze -- Leszczyńska Urszula
 17. Sołectwo Uśnice -- Kowalski Stanisław
 18. Sołectwo Czernin -- Barańska Danuta
 19. Rejon Sztum -- ZGKiM
 20. Rejon Sztum -- Spółdzielnie MieszkanioweUzasadnienie:


Ustawy o podatku rolnym, o lasach oraz podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia do zarządzania poboru tych podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
W związku z upływem kadencji Rad Sołeckich i Sołtysów, w okresie od 17 marca 2003r. do 11 kwietnia 2003 r. przeprowadzono zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru nowych władz.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego, uzyskał pozytywną opinię.
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.