Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr III/5/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 listopada 2002 roku


W sprawie zmian w budżecie na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 23,952,539 zł
  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 25,806,105 zł
  3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami tj. w dziale 750 „Administracja publiczna” 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
  4. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między rozdziałami w dziale 853 „Opieka społeczna”

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się:

  • w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 19,650 zł w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat z zysku od gospodarstwa pomocniczego (ZGKiM) za 2001 rok, I półrocze 2002 roku i wpłaty na zakupy inwestycyjne (tj. 50% zysku za 2001 pozostającego do dyspozycji w gospodarstwie pomocniczym),
  • w dziale 853 „Opieka Społeczna” rozdz. 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 600 zł w związku z zawartą umową z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gdańsku na dofinansowanie pomocy świadczonej na rzecz byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin (dofinansowanie kursu na licencję pierwszego stopnia pracownika ochrony fizycznej – syna byłego pracownika ppgr)

II. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami o kwotę 5000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75020 „Starostwa Powiatowe” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80130 „Szkoły Zawodowe” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (udzielenie pomocy finansowej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie na zakup wyposażenia w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sztumskim),

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Przedszkole” w celu sfinansowania zakupu komputera dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sztumie.

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między rozdziałami o kwotę 10zł w dziale 853 „Opieka społeczna” z rozdz. 85313 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” do rozdz. 85319 „Ośrodki pomocy społecznej” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (dochody z tytułu prowizji płatnika).

Załączniki