Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VIII/35/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 marca 2003 roku


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 750 „Administracja publiczna”

  2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/28/2003 z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok „Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych na rok 2003” zgodnie z załącznikiem
    Nr 3

  3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/28/2003 z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.” Zgodnie z załącznikiem Nr4


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr Nr1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


  1. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy Gmin” w kwocie 8.349 zł z wydatków majątkowych tj. zakupów inwestycyjnych związanych z Gminnym Centrum Informacji dla Bezrobotnych (zakup komputerów i oprogramowania) na wydatki bieżące na w/w cel (zakup regałów, szaf, materiałów biurowych). W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówieniach publicznych urealniono kwotę wydatków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

  2. W załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/28/2003 z dnia 1 lutego 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003r. dotyczącego „Planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych na 2003 rok” dokonuje się korekty planowanych środków pieniężnych na dzień 01.01.2003r. i 31.12.2003r. Zmiana planu „środków specjalnych” wiąże się z ponadplanowymi przychodami w miesiącu grudniu 2002 r. oraz zwiększeniem planowanych wpływów w 2003 r. z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn od osób fizycznych na rzecz oświatowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
    Zmiany (zmniejszenie) w środkach obrotowych na dn. 01.01.2003 r. i 31.12.2003 r. w „Planie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2003 rok.” wynikają ze sprawozdania rocznego „Rb 31 z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego” na dzień 31 grudzień 2002 r.

  3. W załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/28/2003 z dnia 1 lutego 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003r. dotyczącego „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003” dokonuje się korekty planowanych środków obrotowych na 01.01.2003 r. i 31.12.2003 r. (do wysokości faktycznego wykonania) oraz zwiększenia planowanych wydatków.

Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.