Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XIII/69/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 września 2003 roku


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum.

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r ze zm. / oraz art. 21 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


W związku z koniecznością ustalenia kierunków kształtowania gospodarki przestrzennej terenów Miasta i Gminy Sztum należy przystąpić do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów miasta i gminy Sztum w latach 2004-2005.

§ 2


Rada Miejska w Sztumie zobowiązuje się zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gminy Sztum szacunkowych środków finansowych w wysokości 800 tyś. złotych w latach 2004-2005

§ 3


Zakres proponowanych opracowań planistycznych przedstawiony zostanie komisjom Rady Miejskiej. Po uzyskaniu opinii komisji wszczęte zostaną postępowania przetargowe na wykonanie przedmiotowych opracowań.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa ważność ustaleń dotychczasowego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum do dnia 31.12.2003 roku.
Politykę przestrzenną oraz kierunki rozwoju będzie określać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oparte na strategii gminy.
Podstawowym dokumentem planistycznym w gminie – aktem prawa miejscowego – będzie plan miejscowy opracowany na podstawie ustaleń studium.
Posiadanie przez gminę przygotowanych planów miejscowych zgodnie z założeniami ustawy, mogły stanowić podstawę do wydania pozwolenia na budowę.
Uchwalone plany miejscowe w znacznym stopniu przyspieszają, możliwość rozpoczęcia procesów inwestycyjnych jak i też przyczynią się do pozyskiwania inwestorów zagranicznych i krajowych a w konsekwencji utworzenia nowych miejsc pracy.
Natomiast brak uchwalonych planów miejscowych może spowodować znaczne wydłużenie procesów administracyjnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.