Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr X /47/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie przystąpienia sołectwa Koślinka gmina Sztum do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) -

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Sołectwo Koślinka gmina Sztum przystępuje do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

§ 2


  1. Deklaruje się środki gminy w wysokości 15,000,- zł na realizację zadań ujętych w Programie Odnowy Wsi

  2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostały przewidziane w budżecie Miasta i Gminy Sztum na rok 2003 i umieszczone w dziale 921, rozdział 92195.

§ 3


Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego decyzji o uruchomieniu Pomorskiego Programu Odnowy Wsi zachodzi konieczność wytypowania sołectwa z terenu gminy do Programu. Celem Programu jest wdrażanie planów rozwoju wsi, dot. głównie kultury, turystyki, sportu, ochrony środowiska, opieki społecznej. Burmistrz Miasta i Gminy proponuje, po uzyskaniu akceptacji pozostałych sołtysów, sołectwo Koślinka, z uwagi na dużą aktywność mieszkańców sołectwa. Ich zaangażowanie daje gwarancję wykonania zaplanowanych zadań. Sołectwo proponuje wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej i jej doposażenie w sprzęt.
Realizacja Programu jest zgodna z polityką gminy, której celem jest aktywizacja i integracja środowisk sołeckich – wiejskich.
Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.