Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XVII/97/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 lutego 2004 roku.


W sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543/ i § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249, zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 140 o pow. 755 m2 opisanej w KW nr 10965 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie , stanowiącej gminny zasób nieruchomości, położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego, obręb geodezyjny nr 2 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 139.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum, dla działki nr 140 stanowiącej Gminny zasób nieruchomości, określa preferencje dla rozwoju funkcji mieszkaniowo – usługowej.
Działka nr 140 przylega bezpośrednio do działki nr 139, nie posiada dostępu do drogi publicznej, w związku z tym nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, może jednak być przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej oznaczonej nr 139.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje podjęcie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.