Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XXIX/179/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004 rokuW sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. ) w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst: Dz. U .Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami / Rada Miejska w Sztumie ustala co następuje:

§ 1.


Rada Miejska w Sztumie określa szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze, a także postanawia ustalić szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i wskazać tryb ich pobierania, na warunkach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.


Traci moc uchwała Nr XI/53/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 3.


Wykonanie Uchwały powierza się Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sztumie.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku ustawy o pomocy społecznej odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych sprawowanych przez Agencję ustalono na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 w/w ustawy w uchwale.
Odpłatność ustalono procentowo, biorąc pod uwagę wysokość renty, emerytury i jednocześnie koszt usługi jednej godziny.
Z dniem 1 stycznia 2005r. wysokość kosztu usługi 1 godziny ulega zmianie z kwoty 8,- zł na 8,20.
W przypadku, gdy dochód nie przekracza obowiązującego kryterium, osoby te zwolnione są z odpłatności.

Załącznik nr 1 do Uchwały RM Nr XXIX/179/04 z dnia 4 grudnia 2004 roku