Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXV/138/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 sierpnia 2004 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.810.241 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.661.084 zł


3. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” i w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załączniki Nr Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 204 zł w związku ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, które zostały zwrócone do gminy.
II. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się:
1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących (remontów) na wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Nowa Wieś – Dach” kwotę 24.072 zł. Całkowity koszt zadania 94.072 zł w tym środki własne 24.072 zł
i dotacja z budżetu państwa 70.000 zł,
2. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z wydatków bieżących (remontów) na wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury sportowej Sztumu poprzez remont budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim” kwotę 33.000 zł. Całkowity koszt zadania 123.000 zł w tym środki własne gminy 33.000 zł i dotacja z budżetu państwa 90.000 zł.


Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych
i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.


Załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr 138/2004 są spakowane w formacie *.zip do pobrania tutaj