Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XII/60/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2003 roku


w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na okres do 10 lat nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sztum, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie na cele związane z jego działalnością.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia określa załącznik nr 1
    do Uchwały.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej gmina Sztum przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych infrastrukturę komunalną, w tym nieruchomości z urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi.
Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 10 lat od dnia przejęcia, gmina zobowiązana byłaby do zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.
Infrastruktura przejęta od Agencji wymaga dużych nakładów finansowych na remonty i modernizacje. Wobec powyższego proponuje się przekazanie nieruchomości w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, przekazanie w użyczenie powyżej 3 lat wymaga podjęcia Uchwały.


Załącznik