Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVII/237/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 rokuw sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39.

Na podstawie art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 na czas nieokreślony.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


W styczniu 2004 roku Przedsiębiorstwo ATTEX z Sopotu działające na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Era Sp.z o.o. w Warszawie wystąpiło do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z wnioskiem o wyrażenie zgody na najem w pomieszczeniu i na dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej dla PTC Era. Stosownie do złożonego wniosku gmina zażądała od wnioskodawcy sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ekspertyzy budowlanej w zakresie obciążenia stropu oraz wpływu drgań przenoszonych przez maszt na układ konstrukcji ściany nadbudówki w powiązaniu ze stropem budynku. Opinie są pozytywne. Ponieważ przedsięwzięcie jest kosztowną inwestycją dla PTC, zainteresowany wnosi o 10 – letni okres najmu. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, proponuje się odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe pomieszczenie.