Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XI/53/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 3 z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity: Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998r. ze zmianami/ w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst; Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami -

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Miejska w Sztumie określa szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, a także postanawia ustalić szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i wskazać tryb ich pobierania, na warunkach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Nr XXXIII/280/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 20001r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy społecznej w Sztumie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych sprawowanych przez Agencję ustalono na podstawie art. 18 ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /Tekst jednolity: Dz. U. Nr 64 poz.414 z 1998r. z późniejszymi zmianami/.
Odpłatność ustalono procentowo, biorąc pod uwagę wysokość renty, emerytury, i jednocześnie koszt usługi jednej godziny, który z dniem 01 lipca 2003 r. uległ zmianie z kwoty 7,80 na 8,- zł.
W przypadku, gdy dochód na osobę nie przekracza obowiązującego kryterium osoby te zwolnione są z odpłatności

Załącznik do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.