Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XII/57/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 30 sierpnia 2003 roku


w sprawie kierunków aplikowania o środki pozabudżetowe dla miasta i gminy Sztum
na lata 2003 – 2006


na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się do realizacji następujące kierunki aplikowania o środki pozabudżetowe dla miasta i gminy Sztum na lata 2003 – 2006 przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na następujące projekty:

  1. „Park Inwestycyjny Sztum jako miejsce koncentracji małej i średniej przedsiębiorczości”,
  2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Sztumskim Polu”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Przyjęcie kierunków aplikowania o środki pozabudżetowe dla miasta i gminy Sztum na lata 2003 – 2006 jest szczególnie ważne w procesie programowania strategicznego rozwoju gospodarczego i społecznego gminy, a ponadto:

  • wytycza kierunki ubiegania się o środki pozabudżetowe z funduszy Unii Europejskiej,
  • umożliwia koordynowanie działań i przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,

Przyjęte kierunki aplikowania są zgodne ze Strategią Rozwoju Gospdarczego Miasta i Gminy Sztum oraz Strategią Wdrażania i Rozwoju Turystyki w Gminie Sztum.
Projekt pn. ”Park inwestycyjny Sztum jako miejsce koncentracji małej i średniej przedsiębiorczości” polega na budowie infrastruktury technicznej, uzbrojeniu terenu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które ulokują swoje siedziby na terenie Parku Inwestycyjnego.

Projekt ”Budowa sieci kanalizacyjnej w Sztumskim Polu” zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w m. Sztumskie Pole i jest planowane do dofinansowania z programu SAPARD i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji resortowych Rady Miejskiej w Sztumie i został zaopiniowany pozytywnie.