Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVIII/238/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada MIejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.175 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą- 27.818.511 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34.175 zł zgodnie z załącznikeim Nr 2 do niniejszej uchwały.Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą - 32.460.519 zł

3. Dokonuje się przniesienia z planowanych wydatków majątkowych w dz. 600 "Transport i łączność" kwotę 124.500 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym" na zadanie pn. "Budowa wyjazdu z osiedla przy ul. Reja 17 wraz z opracowaniem dokumentacji" kwotę 43.000 zł a kwotę 81.500 zł na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiejszenia planowanych wartości inwestycji pt. "Budowa chodnika ul. Polna" o kwotę 91.252 zł, "Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego" o kwotę 68 zł, "Modernizcja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym" o kwotę 124.500 zł i "Budownictwo komunalno- socjalne" o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenia planowanej wartości inwestycji pt. "Budowa wyjazdu z osiedla przy ul. Reja 17 wraz z opracowaniem dokumentacji" o kwotę 43.000 zł w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej NrXXXVII/229/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. "Plan wydatków majątkowych na rok 2005" zgodnie z załącznikeim Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuj się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi: "Budowa chodnika ul. Polna", "Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego", "Budownictwo komunalno- socjalne" o kwotę 191.252 zł oraz zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pt. "Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego" o kwotę 68 zł w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok pn. "Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w zadaniu "Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworznia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego" o kwotę 68 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje sie zwiększenia przychodów i wydatków zakładu budżetowego o kwotę 26.820 zł w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r. pn. "Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zwiększenia stanu środków obrotowych na 1.01.2005 r. o kwotę 5.458 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.458 zł w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 r. pn. "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005" zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów o kwotę 60.000 zł między paragrafami w załączniku Nr 4 do uchwały Rady MIejskiej Nr XXXI/191/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. "Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2005 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje sie rozszerzenia części opisowej w dz. 600 "Transport i łączność" i 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale:
1. 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 32.345 zł w ramach współpracy z zagranicą w związku z:
1) przyznaniem przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej środków na projekt pn. "Integracja społeczności polskiej i niemieckiej" ( wizyta delegacji niemieckiej w Sztumie) w wysokości 6.000 zł
2) otrzymaniem z Komisji Europejskiej środków z tytułu refundacji kosztów transportu mieszkańców gminy Sztum do Val de Reuil (Francja) w dniach 30.05.2004 r.- 07.06.2004 r. w ramach programu "Miasta i gminy bliźniacze" w wysokości 12.295 zł
3) przekazaniem przez Komisję Europejską środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków podczas pobytu mieszkańców gminy Ritterhude w Sztumie w dniach 9.09- 13.09.2004 r. w ramach programu "Nowy wymiar partnerstwa. Pobyt mieszkańców Ritterhude w Sztumie podczas Dni Ziemi Sztumskiej" w wysokości 10.450 zł
4) wpływem środków z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej w kwocie 3.600 zł stanowiących dofinansowanie kosztów projektu pn. "Nauka języka niemieckiego dla kobiet z terenu gminy Sztum" realizowanego w okresie 2.09.2004 r.- 5.05.2005 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 16.000 zł w tym: środki własne gminy - 2.400 zł, Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej - 9.600 zł (w 2004 r.- 6.000 zł i w 2005 r.- 3.600 zł) i wkład własny uczestniczek kursu 4.000 zł.
2. 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 1.830 zł zgodnie z podpisaną umową na organizację imprezy Turniej Drużyn Podwórkowych, na której będzie reklamowana firma "Praterm" S.A. Oddział w Sztumie.
II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:
1. 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 6.000 zł w ramach współpracy z zagranicą w związku z przyznaniem prez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej środków na projekt pn. "Integracja społecznośi polskiej i niemieckiej" (wizyta delegacji niemieckiej w Sztumie),
2. 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdz.:
1) 92605 "adania w zakresie kultury fizycznej i sportu" o kwotę 26.345 zł na dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Sztum,
2) 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 1.830 zł zgodnie z podpisaną umową na organizację imprezy Turniej Drużyn Podwórkowych, na której będzie reklamowana firma "praterm" S.A. Oddział w Sztumie.

II. Przeniesienia z wydatków majątkowych dokonuje się w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne":
1) z zadania inwestycyjnego pn. "Modenizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym" na zadanie pn. "Budowa wyjazdu z osiedla przy ul. Reja 17 wraz z opracowaniem dokumentacji" w kwocie 43.000 zł w celu sfinansowania zadania, o którego wykonanie wielokrotnie wnioskowały służby medyczne, przeciwpożarowe i bezpieczeństwa. Wartość zadania przewyższa planowane zakłady (ogółem wartość inwestycji 107.723 zł w tym: poniesione wydatki na mapy do celów projektowych i dokumentacja - 7.400 zł, wartość kosztorysowa inwestycji - 94.923 zł oraz nadzór - 5.400 zł). W zwiąku z powyższym przenosi się w/w kwotę z zadania pn. "Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym", której wartość kosztorysowa również przewyższa wartość wydatków ujętych w budżecie na 2005 r.,
2) z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym" przenosi się kwotę 81.500 zł na wydatki bieżące tj. remont ulic gminnych w tym: remont ul. Sienkiewicza.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. "Plan wydatków majątkowych na rok 2005" w zadaniach inwestycyjnych pn.:
1) "Budowa chodnika ul. Polna (Zajezierze)" w rubryce "Planowana wartość inwestycji w zł" było 297.400 jest 206.148 (zmniejszenie o 91.252 zł),
2) "Budowa wyjazdu z osiedla przy ul. Reja 17 wraz z opracowaniem dokumentacji" w rubrykach "Planowana wartość inwestycji w zł", "Nakłady planowane na 2005 w zł." i "Wydatki budżetowe w zł." było 64.723 jest 107.723 (zwiększenie o 43.000 zł),
3) "Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym- dokumentacja i roboty budowlane" w rubrykach "Planowana wartość inwestycji w zł", "Nakłady planowane na 2005 w zł." i "Wydatki budżetowe w zł" było 135.100 jest 10.600 (zmniejszenie o 124.500 zł), Powyższe zmiany spowodowane są przeniesieniami między zadaniami inwestycyjnymi.

4) "Budownictwo komunalno- socjalne" w rubryce "Planowana wartość inwestycji w zł" było 187.524 jest 87.524 (zmniejszenie o 100.000 zł),
5) "Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego" w rubryce "Planowana wartość inwestycji w zł" było 11.898.572 jest 11.898.504 (zmniejszenie o 68 zł). Powyższa zmiana wynika z zaokrągleń procentowych udziału źródeł finansowania inwestycji,

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 r. pn. "Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów" w dziale:

1. 600 rozdz. 630016 w zadaniu "Budowa chodnika ul. Polna" w rubrykach:
1) "Ogółem limit wydatków w zł" było 297.400 jest 206.148 (zmniejszenie o 91.252 zł),
2) "Planowane nakłady - I rok 2006 - ogółem wydatki w zł" było 100.000 jest 8. 748 (zmniejszenie o 91.252 zł).

2. 630 rozdz. 63003 w zadaniu "Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego" w rubryce:
1) "Ogółem limit wydatków w zł" było 11.898.572 jest 11.898.504 (zmniejszenie o 68 zł)
2) "Planowane nakłady - I rok 2006 - ogółem wydatki w zł" było 11.460.000 jest 11.459.932 (zmniejszenie o 68 zł), "środki własne" było 2.673.732 jest 2.864.984 (zwiększenie o 191.252 zł), "Fundusze strukturalne UE" było 8.786.268 jest 8.594.948 (zmniejszenie o 191.320 zł)

3. 700 rozdz. 70005 w zadaniu "Budownictwo komunalno- socjalne" w rubrykach:
1) "Ogółem limit wydatków w zł" było 187.524 jest 87.524 (zmniejszenie o 100.000 zł),
2) "Planowane nakłady - I rok 2006 - ogółem wydatki w zł" było 117.524 jest 17.524 (zmniejszenie o 100.000 zł), "środki własne" było 117.524 zł jest 17.524 zł (zmniejszenie o 100.000 zł),

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania wydatków w budżecie gminy na 2006 r. do wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego" z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zmniejszenie wydatków w zakresie wymienionych powyżej zadań podyktowane zostało brakiem inyych możliwości finansowych gminy w tym zakresie. W budżecie nie występują inne zadania inwestycyjne, poza dwoma wskzanymi powyżej, dzięki którym możliwe jest uzupełnienie wkładu własnego gminy w projekcie dotyczącym "Zagospodarowania centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego".

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności" w pozycji 1 - zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego" w rubrykach:
1. "Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)" było 11.898.572 jest 11.898.504 ( zmniejszenie o 68 zł),
2. "Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem- krajowy wkład publiczny" było 3.037.304 jest 3.037.236 (zmniejszenie o 68 zł),
3. "Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego- budżet gminy" było 3.037.304 jest 3.037.236 (zmniejszenie o 68 zł),
4. "Wielkość wydatków do poniesienia w realizacji zadania objętsgo programem lub projektem - w roku budżetowym 2006" było 11.460.000 jest 11.459.932 (zmniejszenie o 68 zł),

Powyższe spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków własnych w budżecie gminy na 2006 r. w celu realizacji inwestycji.

VII. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. "Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005" dokonuje sie zwiększenia planowanych przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym (ZGK i M) o kwotę 26.820 zł w związku z przyjęciem dodatkowych zleceń (w tym na utrzymanie plaży miejskiej i boiska sportowego).

VIII. W załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok pn. "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005" dokonuje się zwiększenia stanu środków obrotowych o kwote 5.458 zł na dzień 01.01.2005 r. zgodnie ze stanem faktycznym oraz zwiększenia w związku z tym planu wydatków o kwotę 5.458 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy.

IX. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/191/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. "Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2005 rok" przenosi się planowane dochody w kwocie 60.000 zł z paragrafu 2350 "dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego" do paragrafu 0690 "wpływy z różnych opłat" w związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informującym, iż dochody z tytułu opłat za dowody osobiste winny byc ujmowane w § 0690 "wpływy z różnych opłat" zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

X. Dokonuje sie rozszerzenia części opisowej wydatków w dziale:
1. 600 "Transport i łączność" - "utrzymanie dróg gminnych" dodaje się zapis- "odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drogach gminnych",

2. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dodaje się punkt 3. "Rozdz. 75495 "Pozostała działalność" wydatki w kwocie 900 zł przeznacza sie na sfinansowanie zakupu wody zużytej na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami).