Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXI/191/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.615.901 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.962.716 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami:
010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i 926 „Kultura fizyczna i sport”.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/184/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 r. pn. „Dochody
i dotacje oraz wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2005 rok” zgodnie z załącznikiem
Nr 4.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu do kwoty 3.346.815 zł
i pokrywa się go nadwyżką budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych oraz kredytem lub pożyczką.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1 , 2 , 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE


Joachim MajewskiZałączniki do uchwały nr 1, 2 i 3

Uzasadnienie:


I. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3 – 4820 – 3/2005 z dnia 14.01.2005 r. w sprawie ostatecznej ogólnej dla gminy na 2005 r. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej
o kwotę 106.692 zł.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:

1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na zadania inwestycyjne pn.:
a) „Aktywizacja społeczno- kulturalna w środowisku popegerowskim poprzez adaptację pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia na świetlicę wiejską w miejscowości Czernin oraz urządzenie miejsc wypoczynku wokół świetlicy” o kwotę 51.000 zł. Całkowita wartość inwestycji planowana jest w wysokości 101.000 zł,
b) „Sport z tradycjami na wsi- budowa boiska sportowego i adaptacja pomieszczeń na szatnię w miejscowości Postolin” o kwotę 69.000 zł. Całkowita wartość inwestycji planowana jest w wysokości 84.000 zł ,
c) „Tworzenie miejsc rekreacyjno- sportowych w delcie Wisły i Nogatu -budowa placu zabaw i boisk sportowych oraz miejsc wypoczynku w miejscowości Biała Góra” o kwotę 2.000 zł. Całkowita wartość inwestycji planowana jest w wysokości 37.000 zł ,

2. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 11.704 zł w celu zwrotu nadmiernie przekazanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w 2004 r.,


III. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się
z działów:
1. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105
„ Pozostałe zadania w zakresie kultury” z wydatków bieżących kwotę 50.000 zł zaplanowaną jako udział własny w remoncie świetlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Narodowego,
2. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz.:
a) 92601 „Obiekty sportowe” z wydatków bieżących kwotę 15.000 zł zaplanowaną jako udział własny w doposażeniu boisk sportowych w ramach Sektorowego Programu Narodowego ,
b) 92695 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących kwotę 35.000 zł zaplanowaną jako udział własny w urządzeniu placów zabaw w ramach Sektorowego Programu Narodowego,


do działu:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na zadania inwestycyjne pn.:
a) „ Aktywizacja społeczno – kulturalna w środowisku popegerowskim poprzez adaptację pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia na świetlicę wiejską w miejscowości Czernin oraz urządzenie miejsc wypoczynku wokół świetlicy” kwotę 50.000 zł,
b) „Sport z tradycjami na wsi - budowa boiska sportowego i adaptacja pomieszczeń na szatnię w miejscowości Postolin” kwotę 15.000 zł,
c) „Tworzenie miejsc rekreacyjno- sportowych w delcie Wisły i Nogatu - budowa placu zabaw i boisk sportowych oraz miejsc wypoczynku
w miejscowości Biała Góra” kwotę 35.000 zł.

W/w zadania inwestycyjne o łącznej wartości 222.000 zł będą realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pn. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Środki w wysokości do 80% wartości inwestycji zostaną zwrócone z Sektorowego Programu Operacyjnego po sfinansowaniu inwestycji .


IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 r. pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2005 rok” dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (opłaty za dowody osobiste) o kwotę 8.000 zł w związku z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3011/D/2/2005 z dnia 14.01.2005 r. ustalającym wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2005 rok.


Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 133.704 zł.