Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIII/213/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 rokuw sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta i gminy Sztum do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. w Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) –

Rada Miejska w Sztumie u c h w a l a, co następuje :

§ 1.


Zalicza się do kategorii dróg gminnych oraz ustala się przebieg tych dróg zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/213/2005 z dnia 30 marca 2005