Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXI/116/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie wytypowania do zbycia działki położonej w Białej Górze , w drodze przetargu nieograniczonego.
Na podstawie § 2 ust 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2000 roku Nr 46 poz. 543)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, działki oznaczonej numerem 205 o pow. 2500m 2 położonej w Białej Górze , gmina Sztum, opisanej w księdze wieczystej KW nr 8884 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum działka nr 205 mieści się w terenach skoncentrowanej zabudowy wiejskiej z funkcją mieszkaniową, gospodarczą i turystyczno - rekreacyjną, objętych strefą ochrony krajobrazowej .
Biorąc pod uwagę prawidłowe i zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum , zagospodarowanie w/w działki, proponuję podjecie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej .