Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVI/225/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 rokuw sprawie użyczenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych nieruchomości położonych na terenie gminy Sztum, stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249, ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości położonych na terenie gminy Sztum dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych OSP wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Do zadań gminy należy zabezpieczenie zadań z zakresu przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Na terenie naszej gminy działają następujące Ochotnicze Straże Pożarne:
OSP Gościszewo, OSP Biała Góra, OSP Sztumska Wieś, OSP Piekło,
OSP Postolin, OSP Nowa Wieś.
W celu umożliwienia wyżej wymienionym jednostkom realizacji zadań niezbędne jest przekazanie nieruchomości z gminnego zasobu.
Proponuje się przekazanie nieruchomości w użyczenie na czas nieokreślony.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, majątek gminy może być użyczony na czas nieokreślony wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia dla OSP.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/225/2005 z dnia 11 czerwca 2005 r.