Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIII/208/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 rokuW sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sztumie przy ul. Zacisze obręb geodezyjny nr 1 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603/ i § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 z późn. zm.)


Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


1.Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 2 o pow. 71 m 2 opisanej w KW nr 19095 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie , stanowiącej gminny zasób nieruchomości, położonej w Sztumie przy ul. Zacisze obręb geodezyjny nr 1 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 106 położonej w Sztumie przy ul. Zacisze obręb geodezyjny Kępina opisanej w księdze wieczystej KW nr 11140 dawny numer 16435.
2. Koszty związane z przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zawarcia umowy notarialnej pokrywają nabywcy.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2 o pow. 71m 2 położona w Sztumie przy ul. Zacisze zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami może być sprzedana na poprawienie warunków przyległej nieruchomości jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
Właściciel przyległej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 106 położonej w Sztumie przy ul. Zacisze , obręb geodezyjny Kępina , wystąpił z wnioskiem o nabycie w/w nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

Do kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w przedmiotowej sprawie.