Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VI/27/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 01 lutego 2003 roku


w sprawie obciążenia służebnością przechodu i przejazdu działek nr 619/5, 629/2 i 629/1 położonych w Sztumie , obręb II.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 2 ust. 1 pkt 5 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 1249 z dnia 23 listopada 2001 roku)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością przechodu i przejazdu następujących działek:

  • nr 619/5 o powierzchni 0.1951 ha opisanej w KW nr 10780
  • nr 629/1 o powierzchni. 0.4627 ha opisanej w KW nr 18908
  • nr 629/2 o powierzchni 0.2850 ha opisanej w KW nr 18908

W/w nieruchomości stanowią gminny zasób nieruchomości i położone są w Sztumie , obręb II ( okolice Wzgórza Zamkowego)
Dla w/w nieruchomości księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski