Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIX/250/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 września 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§1

W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18.000 zł
zgodnie z. załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 27.884.916 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 18.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32.526.924 zł

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:

Zwiększenia budżetu po strome dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01008 „Melioracje wodne"
o kwotę 7.000 zł w związku z podpisana umową Nr 2/2005 z dnia
25.08.2005r. pomiędzy Powiatem Sztumskim, a Miastem i Gminą Sztum na
dofinansowanie zadania pn. „Ochrona wód Kanału Białego w gminie Sztum"
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łączny planowany koszt w/w zadania wyniesie 15.000 zł, w tym: środki
własne 8.000 zł, środki z Powiatu Sztumskiego 7.000 zł.


2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002
„Gospodarka odpadami" o kwotę 11.000 zł w związku z podpisaną umową
Nr 1/2005 z dnia 25.08.2005 r. pomiędzy Powiatem Sztumskim, a Miastem
i Gminą Sztum na dofinansowaniem zadania pn. „Zorganizowanie
selektywnej zbiórki odpadów szklanych z terenu miasta i gminy Sztum"
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łączny planowany koszt w/w zadania wyniesie 22.550 -zł, w tym: środki
własne - 10.000 zł, środki z Powiatu Sztumskiego - 11.000 zł oraz środki
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.150 zł.Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego.


ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej