Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIII/203/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:


§1


Z dniem 1 kwietnia 2005 roku tworzy się rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, ul. Reja 15,
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie, ul. Donimirskich 19,
3. Szkoła Podstawowa im. XXX-lecia PRL w Gościszewie,
4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Hinca w Piekle,
6. Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54,
7. Publiczne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie, ul. Chełmińska 7,
8. Publiczne Przedszkole Nr 2 imienia „Na Słonecznej Górce” w Sztumie, ul. Sienkiewicza 2,
9. Publiczne Przedszkole w Czerninie.


§2


Źródłami dochodów własnych są:
1. wpłaty rodziców (opiekunów), ośrodków pomocy społecznej, instytucji, pracodawców i inne za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przyrządzania posiłków,
2. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
3. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd lub użytkowanie,
4. wpływy z udostępniania pomieszczeń szkolnych, takich jak: sale lekcyjne, sale gimnastyczne,
5. wpływy z tytułu organizacji imprez, a w szczególności szkoleń, kiermaszy, wystaw, imprez okolicznościowych,
6. odsetki od rachunków dochodów własnych.

§3


Dochody własne wraz z odsetkami przeznacza się na:
1. zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przyrządzania posiłków,
2. zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
3. zakup sprzętu i wyposażenia (w tym zakupy inwestycyjne),
4. remont lub odtworzenie uszkodzonego lub utraconego mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 ust. 3, 4, 5.
5. cele wskazane przez darczyńcę.

§4


Roczny plan finansowy rachunków dochodów własnych sporządza dyrektor jednostki budżetowej.


§5


1. Środki specjalne działające dotychczas przy jednostkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum ulegają likwidacji z dniem 31 marca 2005 roku.
2. Zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych, o których mowa w ust. 1 stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi rachunków dochodów własnych.


§6


Pozostawia się środki obrotowe pozostające na początek i na koniec roku na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wymienionych w §1 do dyspozycji dyrektorów tych placówek.


§7


Wykonanie uchwały powierza się Miejsko-Gminnemu Zespołowi Oświaty w Sztumie.


§8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2005 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Uchwalona 25 listopada 2004 roku ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2004 r. nr 273, poz. 2703 spowodowała, że dotychczasowe przepisy dotyczące działalności środków specjalnych tracą moc. Podstawową zmianą, jaką wprowadziły przepisy w/w ustawy jest likwidacja środków specjalnych. W miejsce środków specjalnych ustawodawca wprowadził możliwość prowadzenia gospodarki finansowej w formie wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej. Od stycznia b. r. gminne jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego (art. 18 a ust. 3 ustawy).
Rada Gminy podejmując tę uchwałę, ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które tworzą wydzielony rachunek dochodów własnych (art. 18 a ust. 3 ustawy). Uchwała może także ustalać wysokość wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalonej na 31 grudnia.