Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Uchwala Nr XXXVIII /244/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku


W sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Oednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603) i § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywahia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1

1.Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 188/2 położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra, opisanej w KW nr 8884 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 188/5 stanowiącej własność osoby fizycznej, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
2. Sprzedaż części nieruchomości, o której mowa w ust 1, nastąpi po dokonaniu podziału na dwie odrębne działki.
3. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowej do sprzedaży oraz zawarciem umowy notarialnej pokrywają nabywcy.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie.

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 188/2 położona jest
w obrębie geodezyjnym Biała Góra, gmina Sztum.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, część tej nieruchomości może być sprzedana na poprawienie
warunków nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę część
nieruchomość nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna
nieruchomość.
Część nieruchomości, jaka jest niezbędna wnioskodawcy na poprawienie
warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, nie może stanowić
samodzielnej działki budowlanej.
Właściciele przyległej nieruchomości wnioskują o nabycie części
przedmiotowej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości oznaczonej ewidencji
gruntów numerem 188/5 w związku z planowaną rozbudową obiektów
gospodarstwa rolnego.


Do kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w przedmiotowej sprawie.