Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VI/24/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 01 lutego2003 roku


w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Sztumskim Polu, stanowiącej własność osób fizycznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami / i § 2 ust. 1 pkt 9 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 253/1 o pow. 83,00m2 opisanej w KW nr 12702 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, położonej w miejscowości Sztumskie Pole stanowiącej własność osób fizycznych, z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni ścieków dla układu kanalizacji sanitarnej wsi Sztumskie Pole.

§2


Koszty związane z nabyciem ponosi Miasto i Gmina Sztum.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum działka nr 253/1 stanowiąca własność osób fizycznych , jest położona w terenach rolnych wsi Sztumskie Pole.
Nabycie w/w działki do gminnego zasobu nieruchomości wiąże się z zakresem realizowanej inwestycji pod nazwą „Kanalizacja Sanitarna Północnej Części Gminy Sztum , Zlewnia – D ”.
Działka jest przeznaczona na lokalizację przepompowni ścieków dla układu kanalizacji sanitarnej wsi Sztumskie Pole.
Lokalizacja jest zgodna z dokumentacją techniczną określającą warunki grawitacyjnego sprowadzenia ścieków do pompowni.

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Sztum proponuje podjecie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.