Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XIV/74/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 15 listopada 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie gmina Sztum.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zmianami ) oraz art. 11 ust. 6 z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity. Dz.U. Nr 64 poz. 414 z 1998r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


W uchwale nr XLVI/370/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2002 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie wprowadza się następującą zmianę:
w § 1 po wyrazie „zadań” wykreśla się wyraz „własnych”.

§ 2


Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sztumie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski.


Uzasadnienie:


Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie powstanie w związku z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, oraz ustawy o pomocy społecznej ze środków otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku oraz środków gminnych.
Celem Domu jest zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi i umysłowymi oraz zapobieganiu izolacji, wykluczeniu poza nawias społeczności osób niepełnosprawnych – skazanych na wegetację w stacjonarnych domach pomocy społecznej, a tym samym możliwości pozostania w swoim środowisku i udział w życiu społecznym.