Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XV/87/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawie nadania

HONOROWEGO OBYWATELSTWA
MIASTA SZTUM


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się

Nadać Honorowe Obywatelstwo Miasta Sztum

Panu

Stanisławowi Donimirskiemu


W uznaniu zasług dla społeczeństwa Ziemi Sztumskiej, ścisły związek ze Sztumem, jego mieszkańcami, propagowanie historii, za olbrzymi trud włożony w przekazywanie historii naszej ziemi wielu pokoleniom Polaków, utrwalanie i rozwijanie idei związanych z historią naszego miasta i okolicznych terenów, za promowanie Ziemi Sztumskiej w kraju i za granicą oraz działania integrujące społeczność sztumską.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski