Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/169/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004 roku


w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 19 pkt 1 ppkt „a” i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami ) –
Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.


Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na poziomie 5,00 zł. ( słownie złotych: pięć ) za 1 m2 zajętej powierzchni.

§ 2.


Zwalnia się z opłaty targowej pawilony hali targowej, objęte umowami dzierżawy.

§ 3.


Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie.
§ 4.


Wynagrodzenie inkasenta określa umowa o inkaso opłaty targowej zawierana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
§5.


Traci moc uchwała Nr IV/12/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadała radom gmin uprawnienia do określania wysokości stawek opłaty targowej. Po przeprowadzeniu analizy inkasa tej opłaty oraz faktu, że w roku 2004 obowiązywały stawki opłaty z roku 2003 proponuje się podniesienie stawek opłaty targowej o 0, 40 zł . Teren targowiska, w tym hala targowa, wymaga przeprowadzenia remontów bieżących (elewacja, remont lub wymiana drzwi do hali, malowanie, remont i odwodnienie nawierzchni ). W związku z tym część zwiększonych dochodów planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie w/w remontów.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.