Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXV/219/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 27.715.671 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.357.679 zł

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIV/214/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2005” zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIII/204/2005 w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r.
pn. „Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005 ” zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.


Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu do kwoty 4.642.008 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2, 3 i 4
do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
o kwotę 76.412 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zrealizowane z wydatków niewygasających 2004 r. usługi remontowe tj. wymianę okien w SP
w Gościszewie ( 29.302 zł) i remont SP w Nowej Wsi ( 47.110 zł),

2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 50.000 zł ze środków na wydatki niewygasające 2004 r., których termin realizacji minął 30.04.2005 r.,
b) 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” o kwotę 55.000 zł ze środków na wydatki niewygasające 2004 r., których termin realizacji minął 31.03.2005 r. ( trzykrotnie unieważniono przetarg na zakup ciągnika)

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:
1. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” o kwotę 5.500 zł na wydatki związane z zakupem materiałów na remont dachu w remizie OSP Biała Góra,

2. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
o kwotę 5.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych ( kamery cyfrowej, aparatu cyfrowego i kina domowego) dla SP Nr 2 w Sztumie z okazji
je 50- lecia,

3. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Domańskiego
w Sztumie” o kwotę 58.000 zł w celu sfinansowania wykonanych prac. Zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 8.000 zł umożliwi technicznie i ekonomicznie prawidłowe rozwiązanie odbioru ścieków z części terenu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Domańskiego. Poprzednie rozwiązanie odbioru ścieków powodowałoby bardzo duże obciążenie finansowe właścicieli nieruchomości kosztami przyłącza
i przeróbek wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
b) 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” o kwotę 62.000 zł na dotację celową dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne
tj. zakupu mikrociągnika z osprzętem, odkurzacza uniwersalnego między innymi do usuwania psich odchodów wraz z wózkiem do transportu oraz kosiarki .

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę 50.912 zł.

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i zadaniami inwestycyjnymi w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi” kwotę 270.000 zł przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągów wiejskich- wodociąg Gronajny część Północna” na zadnie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągów wiejskich Gościszewo kolonia część zachodnia”. Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem kosztów inwestycji ( według kosztorysu inwestorskiego) względem pierwotnie oszacowanej wartości w/w zadań. Kwotę 420.000 zł przeznacza się na roboty budowlane 410.000 zł i na koszty inspektora nadzoru 10.000 zł,

2. 750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75095 „Pozostała działalność”
do rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 21.000 zł,

3. 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80104 „Przedszkola” do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę
45.640 zł (dotyczy SP w Nowej Wsi).
Zmiany w działach 750 „Administracja publiczna” i 801 „Oświata
i wychowanie” dokonuje w związku z ogłoszoną 29 kwietnia 2005 r. zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wprowadziło nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej (75075„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i 80103 „Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych”).

IV. Dokonuje się rozszerzenia części opisowej wydatków w dziale:
1. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wpisuje się „ Wydatki w tym dziale w kwocie 19.600 zł obejmują:
1) Realizację projektu pn. „Rowerem przez Europę – rozwój turystyki drogą do integracji i rozwoju gospodarczego w Regionie Morza Bałtyckiego” oraz „Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego”. Zabezpieczone środki dotyczyć będą wydatków bieżących stanowiących wkład własny gminy: zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych i zagranicznych, ubezpieczenie uczestników w/w wyjazdów, usługi związane z przygotowaniem seminarium, koszty transportu przedstawicieli gminy do Ritterhude, wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji z Unii Europejskiej, koszt audytu.
2) Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją konferencji
pt. „Zagospodarowanie turystyczne sztumskiego zamku szansą na ożywienie gospodarcze i zmniejszenie bezrobocia w gminie Sztum”, której celem jest promowanie projektu turystycznego „Zagospodarowanie Centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego gospodarczego”.
(było „Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 44.600 zł obejmują:
1. realizację projektu pn. „Rowerem przez Europę – rozwój turystyki
drogą do integracji i rozwoju gospodarczego w regionie Morza
Bałtyckiego” oraz „Zagospodarowanie Centrum Sztumu w celu
stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego”.
Wydatki na w/w zadania zostaną zaangażowane w momencie uzyskania
dofinansowania z Funduszy pozabudżetowych - 19.600 zł.
Zabezpieczone środki dotyczyć będą wydatków bieżących stanowiących
wkład własny gminy (bezzwrotny)tj. zakup materiałów biurowych –
2.300 zł, koszty podróży służbowych i zagranicznych do Ritterhude –
8.000 zł, ubezpieczenia uczestników w/w wyjazdu – 300 zł, usługi
związane z przygotowaniem seminarium, koszty transportu
przedstawicieli gminy do Ritterhude, wykonanie tablic informujących
o dofinansowaniu inwestycji z Unii Europejskiej oraz koszty audytu –
9.000 zł ),

2. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” - „zakup usług remontowych” otrzymuje brzmienie - „remont korytarzy oraz remont dachu budynku administracyjnego – 110.000 zł” (było „remont korytarzy w UMiG – 110.000 zł ”),

3. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż Miejska” - „usługi remontowe” otrzymuje brzmienie „wymiana i montaż wrót garażowych” (było „izolacje pionowe w ścianie szczytowej garażu służbowego”),

4. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” punkt 11 otrzymuje brzmienie „opłaty za opinie biegłego psychiatry i psychologa” ( było „opłaty za opinie biegłego psychiatry”).

VI. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. „Plany przychodów
i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005” dokonuje się korekty w zakładzie budżetowym (ZGKiM) stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r. i 31.12.2005 r. zgodnie ze stanem faktycznym .

Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV/219/05 z dnia 11 czerwca 2005 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV/219/05 z dnia 11 czerwca 2005 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV/219/05 z dnia 11 czerwca 2005 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV/219/05 z dnia 11 czerwca 2005 r.