Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVIII/241/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku


W sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo gmina Sztum na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust 2 pkt. 5 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603 z późń. zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXHI/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonych numerami 171/3 o pow. 1836 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo, opisanej w KW nr 29729 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

§2
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaż oraz zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność pokrywa nabywca.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 171/3 położona w obrębie
geodezyjnym Gościszewo została oddana użytkowanie wieczyste.
Zgodnie z art.32 ust.l (powołanej w podstawie prawnej ustawy), nieruchomość
gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie
użytkownikowi wieczystemu.
Użytkownik wieczysty złożył wniosek o nabycie własności przedmiotowej
nieruchomości.
Biorąc powyższe pod uwagę proponuję podjecie uchwały w przedstawionym
brzmieniu.