Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IV/9/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
  na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2
  powierzchni - 0,61zł
  b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
  wodnych od 1 ha powierzchni - 3,36zł
  c) pozostałych od 1m2 powierzchni - 0,11zł
 2. Od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,51zł
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,00zł
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,02zł
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,46zł
  e) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,75zł
 3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:


Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 5 ust. 1 nadała radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1683). Stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania ustalono na rok 2003, kierując się wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych z trzech kwartałów 2002 r. tj. 2,3 za wyjątkiem:
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- gruntów pozostałych
Dla budynków mieszkalnych i zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przyjęto stawkę maksymalną jak w ustawie.
Podjęcie uchwały jest podstawą do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości w 2003 roku.