Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/171/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004 roku.w sprawie zmiany uchwały nr XX/109/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst z 2002 roku w Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XX/109/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany :

w dziale III, pkt 6, kolumna 7 wykreśla się kwotę: 2.169, - a wpisuje kwotę: 1.902, ;
w dziale IV, pkt 3, kolumna 7 wykreśla się kwotę: 1.800, - a wpisuje kwotę: 1.792, ;
w dziale IV, pkt 4, kolumna 7 wykreśla się kwotę: 400, - a wpisuje kwotę: 408, ;
w dziale IV, pkt 8, kolumna 7 wykreśla się kwotę: 9.600, - a wpisuje kwotę: 9.867, ;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Majewski


Uzasadnienie:


W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 zaplanowano wydatek, związany z całoroczną prenumeratą czasopism: „Świat Problemów” i „Remedium”, w kwocie: 400 zł. Nie przewidziano wzrostu ceny zamawianych miesięczników – faktyczny koszt zamówienia wyniósł kwotę 408 zł. Zwiększono wydatek o 8 zł procentuje się pokryć z funduszy kosztów utrzymania GKRPA i działającego przy niej Punktu Konsultacyjnego Uzależnień „Krokus” i przeznaczonych na zakup materiałów biurowych.
Burmistrz Miasta i Gminy planując roczne wynagrodzenie przewodniczącego Komisji, płaconego w formie ryczałtu przyjął kwotę: 800 zł, tj. tj. w wysokości najniższego wynagrodzenia, obwiązującego w roku 2003. Od dnia 01 stycznia 2004 roku obowiązuje kwota 824 zł. Brakujące środki na zabezpieczenie wypłaty ryczałtu, tj. kwotę: 267 zł proponuje się pokryć z dotychczas niewykorzystanych i wolnych środków na finansowanie szkoleń dla członków Komisji, terapeutów i pedagogów szkolnych.