Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/122/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 rokuw sprawie akceptacji „ Planów rozwoju i programów odnowy sołectw Czernin i Sztumskie Pole”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)-

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1


Akceptuje się:
1. „Plan rozwoju i program odnowy sołectwa Czernin” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Plan rozwoju i program odnowy sołectwa Sztumskie Pole” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Zgodnie z podstawowymi zasadami realizacji Kontraktu dla Województwa Pomorskiego na rok 2004 w zakresie działania 1.5tj. Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej, Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 311/04 z 18 maja br. określił zasady uczestnictwa w Pomorskim Programie Odnowy Wsi. Zgodnie z tymi zasadami Rada Miejska winna zaakceptować programy sołeckie. Fakt akceptacji przedstawionych programów oznacza, że Rada zgadza się na określone w planie kierunki rozwoju wsi i na realizację zaplanowanych zadań. Załączone do niniejszego projektu uchwały plany zostały zaakceptowane przez zebrania wiejskie.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.