Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVI/227/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 rokuw sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

Na podstawie art. 22 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta RP ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Tworzy się dodatkowe obwody głosowania oraz ustala się ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2005r. dla wyborców przebywających w szpitalu i zakładzie karnym:Numer obwodu
Granice obwodu

Siedziba Obwodowej KomisjiWyborczej


13
Szpital

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie ul. Reja 12


14
Zakład Karny

Zakład Karny w Sztumie


ul. Nowowiejskiego 14§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta RP ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.).
Aby umożliwić głosowanie osobom przebywającym w dniu wyborów w szpitalu lub w zakładzie karnym należy utworzyć tam obwody głosowania.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.