Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XXXIII/206/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 rokuw sprawie wytypowania trzech przedstawicieli reprezentujących organ prowadzący
do komisji konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 2 imienia „Na Słonecznej Górce” w Sztumie.


Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1


W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 2 imienia „Na Słonecznej Górce” w Sztumie do komisji konkursowej typuje się następujących przedstawicieli:

- Alicję Podlewską,
- Barbarę Richert,
- Arkadiusza Dzikowskiego.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia „Na Słonecznej Górce” w Sztumie w związku
z upływem kadencji i zgłoszeniem chęci przejścia obecnego dyrektora z dniem 31.08.2005 roku na emeryturę.
Z uwagi na ogłaszanie konkursu i powoływanie komisji konkursowej przez Burmistrza zachodzi konieczność rozłączenia kompetencji wykonawczych i stanowiących. Organem uprawnionym do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących organ prowadzący szkołę lub placówkę jest Rada Miejska.
Proponuje się następujące osoby do Komisji Konkursowej:
- Alicję Podlewską – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, która ma w swoim zakresie obowiązków nadzór nad placówkami oświatowo – wychowawczymi,
- Barbarę Richert – dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie jako przedstawiciela jednostki wykonującej zadania gminy w zakresie oświaty,
- Arkadiusz Dzikowski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Sztumie.