Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XI/52/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 22.362.326 zł

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 24.195.450 zł

 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 600 „Transport
  i łączność” .

 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/46/2003 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok „Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
  i środków specjalnych na rok 2003” zgodnie z załącznikiem Nr 3.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

  • 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 10.000 zł zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Gdańsku nr WFOŚ/D/II-16.E/119/2003 na dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Utworzenie pasów ochronnych z zieleni w miejscach narażonych na zanieczyszczenia w obrębie miasta i gminy Sztum”. Całkowity koszt zadania wyniesie 21.000 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 10.000 zł, natomiast kwotę 11.000 zł pokryje Gmina z GFOŚiGW,
  • 600 „Transport i łączność” rozdz..60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 5.670 zł, która pozostała ze środków nie wygasających na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi w os. Przyleśnym w Czerninie” zrealizowanym w terminie do dnia 31.05.2003 r. Powyższą kwotę przeznacza się na sfinansowanie faktury korygującej VAT za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę dróg w os. Przyleśnym w Czerninie w związku ze wzrostem stawki podatku VAT z 7 % do 22 %.

 2. Przeniesień planowanych wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” z rozdz.60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 8.000 zł dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Powiatem Sztumskim na udzielenie pomocy finansowo-rzeczowej na remont chodnika przy ul. Chełmińskiej (droga powiatowa).
 3. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/46/2003 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok dotyczącym „Planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
  i środków specjalnych na rok 2003” dokonuje się zmiany planu „przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego” w związku z planowanym uzyskaniem przychodów z tytułu refundacji środków za zatrudnionych pracowników robót publicznych oraz zwiększonych wpływów z tytułu pozostałych usług zlecanych do wykonania gospodarstwu.

Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.

Załączniki