Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XXXIII/202/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/190/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości :Postolin, Biała Góra, Czernin.


Na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. Nr 284, poz. 2846), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) –

Rada Miejska u c h w a l a , co następuje :

§ 1.


W uchwale Nr XXXI/190/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości: Postolin, Biała Góra, Czernin wprowadza się zmiany :

1/ w załączniku Nr 1 w opisie planowanego przedsięwzięcia zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie : W ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w
zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
przyjęto projekt Budowa boiska sportowego i adaptacja pomieszczeń na szatnię w
miejscowości Postolin.

2/ w załączniku Nr 2 w opisie planowanego przedsięwzięcia zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie : W ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w
zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
przyjęto projekt Budowa placu zabaw, boiska sportowego i miejsc wypoczynku w
delcie Wisły i Nogatu w Białej Górze.

3/ w załączniku Nr 3 w opisie planowanego przedsięwzięcia zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie : W ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w
zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
przyjęto projekt Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Czerninie i urządzenie przy niej
miejsc wypoczynku.

§ 2.


Wprowadza się w życie tekst jednolity uchwały Nr XXXI /190/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości : Postolin, Biała Gora, Czernin, z uwzględnieniem zmian do załączników nr 1,2,3, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/202/2005 z dnia 30 marca 2005