Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XVI/89/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum w charakterze członka założyciela do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Sztumie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.),

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Miasto i Gmina Sztum wyraża wolę przystąpienia jako członek założycieli do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Sztumie. Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, którego terytorialny zasięg działania obejmuje Powiat Sztumski.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


W związku z utworzeniem Polskiej Organizacji Turystycznej i powołaniu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej powstały struktury zajmujące się turystyką analogicznie jak w krajach Unii Europejskiej. Założenie stowarzyszenia – Lokalnej Organizacji Turystycznej jest uzupełnieniem krajowych i wojewódzkich struktur turystycznych. Powołanie stowarzyszenia o charakterze lokalnym umożliwi pozyskiwanie funduszy strukturalnych na turystykę oraz pozwoli wykonywać zadania z zakresu turystyki zlecone przez organy administracji wojewódzkiej i krajowej. Członkami założycielami stowarzyszenia mogą być gminy, gospodarstwa agroturystyczne, podmioty gospodarcze zajmujące się turystyką i stowarzyszenia, co pozwoli na lepszą współpracę, wypracowanie właściwej strategii turystycznej, konsolidację środków finansowych na promocję i informację turystyczną.