Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/128/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie miasta i gminy Sztum obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Sztumie
u c h w a l a, co następuje:

§ 1


1. Wprowadza się w punktach skupu złomu metali na terenie miasta i gminy Sztum obowiązek prowadzenia rejestrów skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych. Rejestry powinny mieć kartki ponumerowane i zabezpieczone przed wyrwaniem.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać następujące wpisy:
1/ tożsamość osób dostarczających złom (imię i nazwisko, adres zamieszkania wg danych z dowodu osobistego lub innego dokumentu na podstawie którego można stwierdzić tożsamość),
2/ data dostarczenia złomu,
3/ ilość dostarczonego złomu(kg),
4/ rodzaj dostarczonego złomu(np. drut, linka itp.),
5/ oświadczenie dostawcy o źródle pochodzenia złomu,
6/ podpis dostawcy.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 należy prowadzić z zachowaniem przepisów ustawy z
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. W Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

§ 2


Naruszenie przepisów uchwały podlega karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski