Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XI/54/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie zatwierdzającej gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.

Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231; zm.: z 2002 r. Dz. U.Nr 167, poz.1372, Dz. U.Nr 128, poz. 1401, zm. z 2003r. Dz. U. Nr 8, poz. 719) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm.:z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


W harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 01 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

  1. W pozycji IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w pkt. 7. Zakup projektora multimedialnego dla punktu konsultacyjnego KROKUS i zestawu komputerowego oprogramowanego dla Ośrodka Socjoterapeutycznego w Piekle zmienia się koszt roczny z kwoty 27.000 zł na 23.451 zł,
  2. W pozycji V. Utworzenie ośrodka terapeutycznego dla dzieci i młodzieży na bazie Szkoły Podstawowej w Piekle pkt. 1 Modernizacja placu przy szkole w Piekle dla potrzeb ośrodka terapeutycznego wykreśla się: zadanie pt. mapa do celów projektowych na koszt 2.000 zł i dokumentacja techniczna na koszt 8.000 zł. Przy zadaniu – wykonanie małej architektury z terenami zielonymi zmienia się koszt roczny zadania z kwoty 10.000,- zł na 20.000,- zł.
  3. W pozycji V. . Utworzenie ośrodka terapeutycznego dla dzieci i młodzieży na bazie Szkoły Podstawowej w Piekle pkt.2 Prace wykończeniowe w zaadoptowanym ośrodku socjoterapeutycznym dopisuje się kolejne zadania pt. „remont dwóch kabin natryskowych w pomieszczeniu sanitarnym” na koszt 3.549 złotych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski