Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IV/10/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002r.


w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.6 ust.6, ust.9 pkt 1 i ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. Dz.U.Nr 9, poz.84 ze zm.)
Rada Miejska uchwala następujące wzory formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

§ 1.


Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wg załącznika nr 1.

§ 2.


Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wg zał. nr 2.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z art.6 ust.13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U.Nr 9 poz.84 ze zmianami) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy na podatek od nieruchomości, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.