Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXVIII/161/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 listopada 2004 rokuw sprawie przeniesień planowanych wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne w budżecie gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport”.


Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Przeniesienia wydatków majątkowych dokonuje się z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa
i ochrona wód” z pozostałości środków na zakończonym zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kwidzyńska
i ul. Fiszera” do dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu kompleksowego zagospodarowania terenu stadionu miejskiego wraz
z terenem przyległym oraz terenów i obiektu przystani kajakowej – opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej” w kwocie 80.000 zł.


Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/161/2004

Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/161/2004