Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/130/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 rokuw sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 67 ust. 3 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami)
Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum, będących przedmiotem użytkowania wieczystego osób fizycznych.
2. Bonifikatę, o której mowa w pkt 1 ustala się w wysokości 80% kwoty stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości ustaloną zgodnie art.67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Bonifikaty, o których mowa w pkt 1 i 2 nie dotyczą właścicieli lokali użytkowych.

§ 2


Wszelkie koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiący własność Miasta i Gminy Sztum, będących Przedmiotem użytkowania wieczystego osób fizycznych oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

§ 3


Należność z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność podlega jednorazowej opłacie przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Rada Miejska w Sztumie uchwałą nr XVI/93/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. wyraziła zgode na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz właściciele domów jednorodzinnych są również zainteresowani nabyciem prawa własności gruntu którego są użytkownikami wieczystymi. W celu zapewnienia różnych praw wszystkim właścicielom mieszkań i domów mieszkalnych proponuje się aby przy tego typu sprzedaży również udzielać bonifikatę Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz pozytywną opinię Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.