Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała XXXVI/228/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca2005 rokuW sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości na nieruchomości gruntowe stanowiące własność osoby fizycznej.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 z późń. zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 4 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.z 2004 roku Nr 261 poz. 2603)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 238/1 o pow. 5827 m2 opisanej w KW nr 6698, stanowiącej gminny zasób nieruchomości, na nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 237/13 o pow. 2341 m2 opisaną w KW nr 6762, oraz na nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 250 o pow. 171 m2 i 251 o pow. 76 m2 opisane w KW nr 14604, stanowiącą własność osób fizycznych.
Dla nieruchomości księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§2


Koszty przygotowania nieruchomości do zamiany oraz koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa osoba fizyczna.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Z wnioskiem o zamianę nieruchomości gruntowych, wystąpili właściciele nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 237/13 o pow. 2341 m2 opisanej w KW nr 6762 z propozycją zamiany na nieruchomość gruntową stanowiącą gminny zasób nieruchomości oznaczoną numerem 238/1 o pow. 5827 m2 opisaną w KW nr 6698.

Propozycja zamiany została przedstawiona Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Sztumie.
Komisja Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 238/1 o pow. 5827 m2 stanowiącej gminny zasób nieruchomości w zamian za nieruchomości gruntowe stanowiące własność wnioskodawcy tj. nieruchomość oznaczoną numerem 237/13 o pow. 2341 m2 opisaną w KW nr 6762, oraz nieruchomości oznaczone numerami 250 o pow. 171 m2 i 251 o pow. 76 m2 opisane w KW nr 14604.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.