Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IX/39/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2003 roku


w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2002

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami), po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Miejska udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum absolutorium z wykonania budżetu za 2002rok.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski