Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/127/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 662 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala się górne stawki opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§ 3


Traci moc uchwała Nr XXIX/235/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum.


§ 4


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sztumie zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie nowych – podwyższonych opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Konieczność podwyższania stawek opłat wynika z rosnących kosztów związanych z podwyżkami cen energii, materiałów, usług, a szczególnie paliw. Ponadto od dnia 1 maja 2004r. wprowadzono podatek VAT w wysokości 7% na usługi pogrzebowe. Obecne stawki opłat za usługi komunalne obowiązują od 1 stycznia 2001 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.