Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XI/55/ 2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie wytypowania do zbycia działek nr 58 i nr 60 położonych w obrębie geodezyjnym Koślinka gmina Sztum w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 58 o pow. 1000 m2 i nr 60 o pow. 900 m 2 położonych w obrębie geodezyjnym Koślinka gmina Sztum, opisanych w księdze wieczystej KW nr 19927 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie- Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Działki nr 58 o pow. 1000 m 2 i nr 60 o pow. 900 m 2 położone w obrębie geodezyjnym Koślinka gmina Sztum, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego wsi Koślinka mieszczą się w terenach zabudowy zagrodowej .
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Sztumie , projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie nabyciem w/w działek proponuję podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu .